Skolbibliotek i världsklass

Vgy:s skolbibliotek har utnämnts till Ett skolbibliotek i världsklass. Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen och vårt bibliotek!

Ett skolbibliotek i världsklass:
- är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
- samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
- stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
- stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
- erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
- har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har bibliotekarier som:
- är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
- ger eleverna verktyg för källkritik
- lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
- är navet i den digitala kunskapsskolan!

 
 
biblioteket