Elevhälsoteamet på Värmdö Gymnasium består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger,
studievägledare och programrektor. Elevhälsans uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och
stödjande i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det sker tillsammans med elever, lärare och
skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skolmiljö. Elevhälsoteamet kartlägger enskilda
elevers behov av stöd och ser till att rätt stöd sätts in som hjälp för att klara utbildningen.